آدرس پستی:  خیابان دکتر شریعتی، خیابان هویزه، ساختمان معاونت فناوری اطلاعات شرکت ملی پست، طبقه اول، مرکز فناوری اطلاعات شرکت ملی پست
 تلفن :   88113766 و 96 داخلی 1506


V5.3.9.0