پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پاسخ به استعلام کدپستی 13061419101

 

تعریف خدمت :

این خدمت به منظور تأیید کد پستی ده رقمی و نشانی مرتبط با آن می باشد و اشخاص حقیقی می توانند متقاضی دریافت این خدمت باشند. گواهی صادره که بر اساس اطلاعات بانک کدپستی ده رقمی صادر و ارائه میسرویس استعلام نشانی بر روی بستر شبکه ملی تبادل اطلاعات به متقاضیان ارائه شده و با ارائه این سرویس به اشخاص حقوقی، امکان استعلام نشانی مرتبط با کدهای پستی برای ایشان فراهم میگردد. استفاده از این سرویس برای اشخاص حقوقی دولتی مستلزم مبادله تفاهم نامه بوده و بخش خصوصی نیز با عقد قرارداد می تواند از این سرویس بهره مند گردد.

مراحل انجام کار:

تماس با سرویس مرکز مشتریان:

برای تماس با سرویس مرکز مشتریان 84470000 را شماره گیری فرمایید.گروه دورانV5.5.5.0