پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ارائه خدمات اسناد و مدارک مفقودی 13062455103

 

تعریف خدمت :

اسناد، مدارک و سایر اوراق با ارزشی که توسط افراد جامعه یافته شده و به پست تحویل می گردد (یا در داخل صنادیق پستی انداخته می شود) توسط پست جمع‌آوری و در سامانه مربوطه ثبت، بایگانی و تا تحویل به گیرنده مدیریت می‌گردد. افرادی که مدارک ایشان مفقود گردیده می‌توانند با مراجعه به سامانه پست یافته به نشانی postyafteh.post.ir و پرداخت هزینه مربوطه، مدارک خود را دریافت یا درخواست ارسال آن به نشانی خود را بدهند.

مراحل انجام کار:

14-ch-Postyafteh

تماس با سرویس مرکز مشتریان:

برای تماس با سرویس مرکز مشتریان 84470000 را شماره گیری فرمایید.گروه دورانV5.5.5.0