پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پست پیشتاز 13062455100

تعریف خدمت :

‌ای که مرسوله پس از تحویل به پست و ثبت کلیه رویدادهای عملیاتی رخ داده بر روی آن بر مبنای شناسه مرسوله، از فرستنده دریافت و از طریق خطوط رهسپاری با اولویت(هوایی و زمینی) در مدت زمان تعیین شده برای سیر مرسوله به گیرنده تحویل و از وی امضاء اخذ می‌گردد.

مراحل انجام کار:

5-ch-pishtaz

تماس با سرویس مرکز مشتریان:

برای تماس با سرویس مرکز مشتریان 84470000 را شماره گیری فرمایید.گروه دورانV5.5.5.0