پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ارائه خدمات تمبر اختصاصی 17021418000

 

تعریف خدمت :

سفارش حضوری / کتبی تمبر شخصی توسط مشتریان، چاپ و ارسال از طریق پست به نشانی گیرنده

مراحل انجام کار:

11-ch-PStamp

تماس با سرویس مرکز مشتریان:

برای تماس با سرویس مرکز مشتریان 84470000 را شماره گیری فرمایید.گروه دورانV5.5.5.0