پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ارائه تمبر یادبود 17021418101

 

تعریف خدمت :

پذیرش و ارائه تمبر یادبود به مشترکین

مراحل انجام کار:

12-ch-YStamp

تماس با سرویس مرکز مشتریان:

برای تماس با سرویس مرکز مشتریان 84470000 را شماره گیری فرمایید.گروه دورانV5.5.5.0