پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

خدمت صدور گواهی کدپستی ده رقمی 13061419100

 

تعریف خدمت :

این خدمت به منظور تأیید کد پستی ده رقمی و نشانی مرتبط با آن می باشد و اشخاص حقیقی می توانند متقاضی دریافت این خدمت باشند. گواهی صادره که بر اساس اطلاعات بانک کدپستی ده رقمی صادر و ارائه می¬گردد قابل ارائه به نهادها و سازمانها جهت اعلام درستی نشانی و ارتباط کدپستی با نشانی می باشد.

مراحل انجام کار:

 

تماس با سرویس مرکز مشتریان:

برای تماس با سرویس مرکز مشتریان 84470000 را شماره گیری فرمایید.گروه دورانV5.5.5.0