پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پست عادی 13062454100

 

تعریف خدمت :

به سرويسي اطلاق مي‌شود كه در قالب آن براي قبول، آماده‌سازي، رهسپاري و توزيع مرسولات هيچ شرايط ويژه‌اي وجود ندارد. در شبكه پستي نيز امكان پيگيري مرسولاتي كه به صورت عادي قبول شده‌اند، ميسر نيست. مرسوله‌هاي اين سرويس با جمع¬آوري از صندوق¬هاي پستي يا قبول در واحدهاي پستي، آماده¬سازي و سپس به صورت دستي يا مكانيزه تجزيه، ارسال و توزيع مي¬گردند. در این سرویس تنها مرسولات نامه و مطبوع قبول و توزیع گردیده و رسیدی به فرستنده ارایه نمی‌گردد. هنگام توزیع نیز از گیرنده امضاء اخذ نشده و کلیه مراحل پستی بدون ثبت انجام می‌گردد. فرستنده می‌بایست به میزان لازم تمبر یا نقش تمبر(براساس تعرفه مندرج در نرخنامه خدمات پستی) بر روی پاکت الصاق نموده و پاکت را داخل صندوق‌های پستی سطح معابر انداخته یا به واحدهای پستی تحویل دهد. از آنجاکه الصاق تمبر به میزان کمتر از تعرفه‌های پستی موجب برگشت مرسوله به فرستنده می‌شود، لذا می‌بایست با استفاده از اطلاعات نرخنامه خدمات پستی مندرج در پرتال شرکت پست، الصاق شده برروی صنادیق پستی منصوبه درمعابر و یا مراجعه به متصدیان قبول در باجه های پستی از میزان تمبر لازم برای ارسال مرسوله کسب اطلاع نماید.

مراحل انجام کار:

1-ch-Adi

تماس با سرویس مرکز مشتریان:

برای تماس با سرویس مرکز مشتریان 84470000 را شماره گیری فرمایید.گروه دورانV5.5.5.0