پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ایجاد صندوق پست الکترونیک ملی 13062455108

 

تعریف خدمت :

ارائه صندوق پستی الکترونیکی برای هریک از آحاد ملت

مراحل انجام کار:

تماس با سرویس مرکز مشتریان:

برای تماس با سرویس مرکز مشتریان 84470000 را شماره گیری فرمایید.گروه دورانV5.5.5.0